Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiết lập hệ thống Nông lâm kết hợp

Tác giả: Chủ biên: Nguyễn Tiên Phong - Thạc sỹ
Thể loại: Nông - Lâm - Ngư

Từ thực tiễn đó chúng tôi biên soạn tài liệu “Thiết lập hệ thống Nông lâm kết hợp” với mong muốn đưa đến cho bà con một số kiến thức cơ bản về Nông lâm kết hợp, các biện pháp kỹ thuật canh tác đất theo hệ thống Nông lâm kết hợp và đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng thiết kế hệ thống Nông lâm kết hợp phù hợp với từng vùng, từng địa phƣơng để đƣa vào sản xuất kinh doanh bền vững.
Tài liệu
được chia làm 3 bài:
Bài 1: Kiến thức cơ bản về nông lâm kết hợp
Bài 2: Thiết kế hệ thống Nông lâm kết hợp
Bài 3: Xây dựng hệ thông nông lâm kết hợp
Mặc dù có nhiều cố gắng và đã tiếp thu đƣợc nhiều ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, cán bộ quản lý, các đồng nghiệp, nhƣng tập thể các tác giả rất mong muốn đƣợc đón nhận những ý kiến của các nhà chuyên môn, các cán bộ, các nhà quản lý, những ngƣời quan tâm đến sự nghiệp phát triển kinh tế trong việc thiết kế sử dụng đất, để cuốn tài liệu đƣợc đầy đủ hơn và hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục dạy nghề – Bộ lao động và thƣơng binh xã hội đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tài liệu này.
Xin chân thanh cảm ơn./.

Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Tiên Phong – Thạc sỹ
2. Trần Quang Minh Kỹ sư

https://nhasachmienphi.com/

Bình luận