Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đừng Hành Xử Như Người Bán, Hãy Suy Nghĩ Tựa Người Mua

Chú Thích

Tác giả: Wally Wood - Jerry Acuff
Thể loại: Marketing - Bán hàng

CHƯƠNG 1

1. Jefferry Gitomer, The Little Red Book of Selling, (NXB Bard Press, Austin, TX, 2004)

2. Roger Fisher, William L. Ury, Bruce Patton, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, (NXB Penguin Books, New York, 1993)

3. William L. Ury, Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation, (NXB Bantam Books, New York, 1993)

CHƯƠNG 2

1. Brian Tracy, “You Are the Message” Selling Power, T.7/T.8 2006, tr. 18

2. Cliff Edwards, “Death of a Pushy Salesman”,Business Week, T.3, 2006, tr. 108

3. George Bernard Shaw, Mrs. Warren’s Profession, Hồi 2

4. Gerrard Macintosh, “Personality and Relational Time Perspective in Selling,” Journal of Selling and Major Account Management, 2006, tr. 29

CHƯƠNG 4

1. Nicole Gull, “Getting to No,” Inc., 10/2003,

http://www.inc.com/magazine/20031001/sales.html.

CHƯƠNG 5

1. Harry Mills, Artful Persuasion, (NXB AMACOM Books, New York, 2000), tr. 133

CHƯƠNG 6

1. Philip Kotler và Kevin Lane Keller, Marketing Management, (NXB Prentice Hall, Upper Saddle Rive, NJ, 2006, tr. 24

CHƯƠNG 7

1. Dave Lakhani, Persuasion: The Art of Getting What You Want (NXB John Wiley & Son, Hoboken, NJ, 2005) tr. 51. Tài liệu trích từ Persuasion: The Art of Getting What You Want, tái bản với sự cho phép của John Wiley & Sons, Inc.

CHƯƠNG 9

1. Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, (NXB Pocket Books, New York, 1982), tr. 54

CHƯƠNG 10

1. Napoleon Hill, Think and Grow Rich! Bản gốc, Khôi phục và Hiệu chỉnh (NXB Aventine Press, San Diego, CA, 2004).

2. Maxwell Maltz, Psycho-Cybernetics: A New Way to Get More Living Out of Life (NXB Pocket Books, New York, 1989).

 

Bình luận