Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy viết một văn bản đề nghi, văn bản báo cáo theo các tình huống trong bài

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Đề bài 1:

Hãy viết một văn bản đề nghị theo tình huống sau:

Bàn ghế học sinh của lớp em do sử dụng đã lâu, nay đã bị hỏng. Em thay mặt lớp đề nghị cô giáo (hoặc thầy giáo) chủ nhiệm sửa lại bàn ghế học sinh.

Bài làm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày… tháng… năm…

ĐỀ NGHỊ

Kính gửi:

Thay mặt tập thể lớp…

Xin trình bày với nhà trường một việc như sau:…

Em xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật. Nay xin đề nghị nhàtrường cho sửa lại bàn ghế để việc học tập của các bạn thuận tiện hơn.

Ký tên

Đề bài 2:

Hãy viết một văn bản báo cáo theo tình huống sau:

Vào đầu năm học, Ban Giám Hiệu nhà trường cần biết tình hình học tập và lao động của lớp tháng đầu năm.

Bài làm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP VÀ LAO ĐỘNG

CỦA LỚP… THÁNG ĐẦU NĂM

Kính gửi:

Tập thể lớp… xin gửi bản báo cáo về tìn hình học tập và lao động của lớp trong tháng đầu năm như sau:

* Về học tập: …

* Về lao động: …

* Nhận xét chung: [tích cực/ tốt/ tạm ổn…]

Thay mặt lớp:

Kí tên. ​

 

Hãy viết một văn bản đề nghị theo tình huống sau:

Bàn ghế học sinh của lớp em do sử dụng đã lâu, nay đã bị hỏng. Em thay mặt lớp đề nghị cô giáo (hoặc thầy giáo) chủ nhiệm sửa lại bàn ghế học sinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày… tháng… năm…

Kính gửi:

Thay mặt tập thể lớp…

Xin trình bày với nhà trường một việc như sau:…

Em xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật. Nay xin đề nghị nhàtrường cho sửa lại bàn ghế để việc học tập của các bạn thuận tiện hơn.

Ký tên

Hãy viết một văn bản báo cáo theo tình huống sau:

Vào đầu năm học, Ban Giám Hiệu nhà trường cần biết tình hình học tập và lao động của lớp tháng đầu năm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP VÀ LAO ĐỘNG

CỦA LỚP… THÁNG ĐẦU NĂM

Kính gửi:

Tập thể lớp… xin gửi bản báo cáo về tìn hình học tập và lao động của lớp trong tháng đầu năm như sau:

* Về học tập: …

* Về lao động: …

* Nhận xét chung: [tích cực/ tốt/ tạm ổn…]

Thay mặt lớp:

Kí tên. ​

 

Chọn tập
Bình luận