Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

So sánh tính chất sử thi của bài văn những đứa con trong gia đình của Nguyễn Đình Thi và Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Một số ý chính trong bài:

Rừng xà nu

– Chủ đề, đề tài: cuộc khánh chiến chống Mĩ của nhân dân Tây nguyên, nêu lên con dường cách mạng: dùng bạo lực cách mạng chống lại bọn phản cách mạng

– Nhân vât: tác giả xây dựng 1 tập thể anh hùng,cụ Mêt, Tnu, Mai… tiêu biểu, kết tinh vẻ đẹp sưc mạnh cộng đồng dân tộc

– giọng văn ngợi ca trân trọng: giọng Cụ Mất kể chuyên về Tnu’

– hình tượng thiên nhiên kì vĩ: rừng xà nu

– Tác giả nhân danh dân tộc, cộng đồng ca ngợi

Những đứa con trong gia đình:

– viêt về cuôc kháng chiến chông mỹ của nhân dân Nam Bộ và truyền thống gia đình, dân tộc

– tiêu biểu , kết tinh vẻ đẹp sưc mạnh nhân dân Nam bộ

– giọng văn ngợi ca trân trọng

– Tác giả nhân danh dân tộc, cộng đồng ca ngợi

Một số ý chính trong bài:

Rừng xà nu

– Chủ đề, đề tài: cuộc khánh chiến chống Mĩ của nhân dân Tây nguyên, nêu lên con dường cách mạng: dùng bạo lực cách mạng chống lại bọn phản cách mạng

– Nhân vât: tác giả xây dựng 1 tập thể anh hùng,cụ Mêt, Tnu, Mai… tiêu biểu, kết tinh vẻ đẹp sưc mạnh cộng đồng dân tộc

– giọng văn ngợi ca trân trọng: giọng Cụ Mất kể chuyên về Tnu’

– hình tượng thiên nhiên kì vĩ: rừng xà nu

– Tác giả nhân danh dân tộc, cộng đồng ca ngợi

Những đứa con trong gia đình:

– viêt về cuôc kháng chiến chông mỹ của nhân dân Nam Bộ và truyền thống gia đình, dân tộc

– tiêu biểu , kết tinh vẻ đẹp sưc mạnh nhân dân Nam bộ

– giọng văn ngợi ca trân trọng

– Tác giả nhân danh dân tộc, cộng đồng ca ngợi

Chọn tập
Bình luận