Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Suy nghĩ về vấn đề: Thanh niên và thời trang

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Gợi ý:

1. Nêu hiện tượng

2. Phân tích vấn đề:

– Mặt tích cực: có thời trang hợp lứa tuổi… hoàn cảnh

– Mặt tiêu cực:

Khẳng định đó là vấn đề thời sự

Bên cạnh … thì có những học sinh có lối ăn mặc lố lăng, không phù hợp hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp. dẫn chứng: trang phục đến trường học

– Nguyên nhân: xã hội, gia đình và nhà trường

3. Bài học

– Nhận thức: suy nghĩ của mình với địa vị mình cũng là thanh niên, cùng lứa tuổi

– Hành động: tuyên truyền…

Gợi ý:

1. Nêu hiện tượng

2. Phân tích vấn đề:

– Mặt tích cực: có thời trang hợp lứa tuổi… hoàn cảnh

– Mặt tiêu cực:

Khẳng định đó là vấn đề thời sự

Bên cạnh … thì có những học sinh có lối ăn mặc lố lăng, không phù hợp hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp. dẫn chứng: trang phục đến trường học

– Nguyên nhân: xã hội, gia đình và nhà trường

3. Bài học

– Nhận thức: suy nghĩ của mình với địa vị mình cũng là thanh niên, cùng lứa tuổi

– Hành động: tuyên truyền…

Chọn tập
Bình luận