Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Anh (chị) hãy suy nghĩ về câu nói “Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Mở bài:

Dùng lập luận dẫn chứng 1 vài ví dụ hoặc dùng ngay câu đề “Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng “

Thân bài:

Nêu khái niệm kẻ lười biếng và con đường thành công ==> suy ra để thành công không chỉ cần sự thông minh còn cần sự cần cù rèn luyện. nêu rõ tác hại của việc lười biếng .dùng dẫn chứng chỉ ra vài người nhờ siêng năng mới có thành công như anber anhxtanh thủa nhỏ rất kém học nhưng nhờ cần cù đã làm nên tất cả . hay nhà bác học edixon nói ” thiên tài là người chỉ có 1% sự thông minh 99% còn lại là sự cần cù ”. nêu lên được mối quan hệ của thành công và sự cần cù .

Kết bài:

Rút ra bài học cho bản thân và kinh nghiệm của cuộc sống

 

Mở bài:

Dùng lập luận dẫn chứng 1 vài ví dụ hoặc dùng ngay câu đề “Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng “

Thân bài:

Nêu khái niệm kẻ lười biếng và con đường thành công ==> suy ra để thành công không chỉ cần sự thông minh còn cần sự cần cù rèn luyện. nêu rõ tác hại của việc lười biếng .dùng dẫn chứng chỉ ra vài người nhờ siêng năng mới có thành công như anber anhxtanh thủa nhỏ rất kém học nhưng nhờ cần cù đã làm nên tất cả . hay nhà bác học edixon nói ” thiên tài là người chỉ có 1% sự thông minh 99% còn lại là sự cần cù ”. nêu lên được mối quan hệ của thành công và sự cần cù .

Kết bài:

Rút ra bài học cho bản thân và kinh nghiệm của cuộc sống

 

Chọn tập
Bình luận