Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: “Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt” (Hồ Chí Minh). Ý kiến của anh chị về câu nói trên

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Gợi ý bài:

Nêu được vấn đề cần nghị luận: Trong cách học, tự học là cốt yếu nhất.

– Giải thích vấn đề tư tưởng đạo lí cần bàn:

+ Tự học: người học chủ động, tích cực, quyết đoán trong tiếp cận, tìm tòi, nghiên cứu tri thức.

+ Nội dung câu nói: Trong cách học, người học phải lấy việc chủ động, tích cực,… tiếp cận, tìm tòi, nghiên cứu là cốt yếu.

– Phân tích những biểu hiện đúng đắn của vấn đề:

+ Chủ động, tích cực, quyết đoán sẽ giúp người học nắm vững tri thức hơn là cách học thụ động (phụ thuộc hoàn toàn vào thầy).

+ Nếu chỉ học thụ động thì người học khó linh hoạt trong việc vận dụng, sắp xếp thời gian để học.

+ Tự học sẽ giúp người học có nhiều cơ hội sáng tạo. Tuy vai trò của người dạy không phải không quan trọng.

– Bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề:

+ Vẫn có nhiều người hoàn toàn phụ thuộc vào việc truyền giảng của thầy trong học tập, không chủ động, tích cực, quyết đoán trong lĩnh hội tri thức.

+ Vì quá tự tin trong tự học, nhiều người bỏ qua những chỉ dẫn của người khác nên việc lĩnh hội tri thức trở nên lệch lạc (sai hoặc phản khoa học,…)

– Từ việc phân tích những biểu hiện đúng đắn và bác bỏ những sai lệch có liên quan đến vấn đề nêu phương hướng và biện pháp phấn đấu.

– Nêu ý nghĩa của vấn đề, bài học nhận thức và hành động: Câu nói là đúc kết từ những trải nghiệm của Hồ Chí Minh trong cuộc đời với thành công trong sự nghiệp lớn lao của Người, mỗi HS ngày nay cần ý thức sâu sắc và thực hiện tinh thần tự học.

Gợi ý bài:

Nêu được vấn đề cần nghị luận: Trong cách học, tự học là cốt yếu nhất.

– Giải thích vấn đề tư tưởng đạo lí cần bàn:

+ Tự học: người học chủ động, tích cực, quyết đoán trong tiếp cận, tìm tòi, nghiên cứu tri thức.

+ Nội dung câu nói: Trong cách học, người học phải lấy việc chủ động, tích cực,… tiếp cận, tìm tòi, nghiên cứu là cốt yếu.

– Phân tích những biểu hiện đúng đắn của vấn đề:

+ Chủ động, tích cực, quyết đoán sẽ giúp người học nắm vững tri thức hơn là cách học thụ động (phụ thuộc hoàn toàn vào thầy).

+ Nếu chỉ học thụ động thì người học khó linh hoạt trong việc vận dụng, sắp xếp thời gian để học.

+ Tự học sẽ giúp người học có nhiều cơ hội sáng tạo. Tuy vai trò của người dạy không phải không quan trọng.

– Bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề:

+ Vẫn có nhiều người hoàn toàn phụ thuộc vào việc truyền giảng của thầy trong học tập, không chủ động, tích cực, quyết đoán trong lĩnh hội tri thức.

+ Vì quá tự tin trong tự học, nhiều người bỏ qua những chỉ dẫn của người khác nên việc lĩnh hội tri thức trở nên lệch lạc (sai hoặc phản khoa học,…)

– Từ việc phân tích những biểu hiện đúng đắn và bác bỏ những sai lệch có liên quan đến vấn đề nêu phương hướng và biện pháp phấn đấu.

– Nêu ý nghĩa của vấn đề, bài học nhận thức và hành động: Câu nói là đúc kết từ những trải nghiệm của Hồ Chí Minh trong cuộc đời với thành công trong sự nghiệp lớn lao của Người, mỗi HS ngày nay cần ý thức sâu sắc và thực hiện tinh thần tự học.

Chọn tập
Bình luận