Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Suy nghĩ về ý kiến của nhà văn Pháp M.ixêrông “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

– Giải thích ý kiến:

+ Giải thích thế nào là phẩm chất đức hạnh? “ đức hạnh” là những đức tính tốt đẹp của con người.

+ Giải thích thế nào là hành động? Hành động là những gì biểu hiện ra bên ngoài, qua đó thể hiện những tính cách của mỗi người.

>>> Nói mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động tức là nói đến “mọi phẩm chất của đức hạnh thể hiện thông qua nhận thức, quan điểm và hành vi của người đó trong thực tiễn chứ không bao giờ và không khi nào lại thể hiện qua những lời nói gió bay”.

– Liên hệ thực tiễn

+ Đối với thầy cô, gia đình,bạn bè, ông bà,…

+ Đối với xã hội

– Liên hệ bản thân

– Giải thích ý kiến:

+ Giải thích thế nào là phẩm chất đức hạnh? “ đức hạnh” là những đức tính tốt đẹp của con người.

+ Giải thích thế nào là hành động? Hành động là những gì biểu hiện ra bên ngoài, qua đó thể hiện những tính cách của mỗi người.

>>> Nói mọi phẩm chất đức hạnh là ở trong hành động tức là nói đến “mọi phẩm chất của đức hạnh thể hiện thông qua nhận thức, quan điểm và hành vi của người đó trong thực tiễn chứ không bao giờ và không khi nào lại thể hiện qua những lời nói gió bay”.

– Liên hệ thực tiễn

+ Đối với thầy cô, gia đình,bạn bè, ông bà,…

+ Đối với xã hội

– Liên hệ bản thân

Chọn tập
Bình luận